Jakarta memasuki musim hujan. (VIVAnews/Tri Saputro)
Iklan