Surat at-Tiin (Buah Tiin)
Surat ke: 95, Makiyah, 8 Ayat

1. Wat Tiini Wazzaituun
2. Wa Thuuri Siiniin
3. Wa Haadzal Baladil Amiin
4. Laqod Kholaqnal Insaana Fii Ahsani Taqwiim
5. Tsumma Rodadnaahu Asfala Saafiliin
6. illaladziina Aamanu Wa’amilussolihaati Falahum Ajrun Ghoiru Mamnuun
7. Fa Ma Yukadzibuka Ba’du Biddiin
8. Alaisallahu Bi Ahkamil Haakimiin

Arti Surat
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
001. Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun
002. dan demi bukit Sinai,
003. dan demi kota (Mekah) ini yang aman,
004. sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
005. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),
006. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.
007. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?
008. Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?
Iklan